Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu
Jungtinės magistrantūros studijos
 
EN  |    LT

Programos siekiniai ir studijų rezultatai

Siekiant galutinio programos tikslo numatoma parengti profesionalius socialinio darbo su vaikais ir jaunimu specialistus, turinčius gebėjimus šiose srityse:

Žinių taikymas. Integruoti teorines žinias ir praktinę patirtį remiantis demokratiniais principais ir taikyti socialinio darbo teorijos ir praktikos metodus, siekiant įgalinti vaikus ir jaunuolius; plėtoti ir vertinti savo profesines žinias ir įgūdžius, orientuotus į asmens karjeros planą ir plėtrą, analizuoti ir taikyti naujoves profesinėje veikloje.

Mokslinė tiriamoji veikla. Atlikti aktualius kiekybinius ir kokybinius tyrimus, kvalifikuotai analizuoti vaikų ir jaunimo problemas ir naudotis mokslinėmis žiniomis, kaip pagrindu pagrindinėms profesinėms intervencijoms, remiantis profesinės etikos standartu ir praktine išmintimi.

Specialieji gebėjimai. Užtikrinti, kad vaikams ir jaunuoliams būtų teikiamos paslaugos kultūros supratimo ir kompetencijos kontekste; pasisakyti už išteklių ir sistemų reformas, kurios pagerintų teikiamas paslaugas vaikams ir jaunimui; skatinti bendradarbiavimą remiant, stiprinant ir teikiant veiksmingas paslaugas.

Socialiniai gebėjimai. Užtikrinti vaikų ir jaunimo saugumą ir gerovę remiantis įrodymais grįsta praktika, teikiant vertinimą, paramą, konsultacijas, koordinuojant išteklius ir garantuojant vaikų, jaunimo bei jų šeimų palaikymą.

Asmeniniai gebėjimai. Planuoti kvalifikacijos tobulinimosi ir asmeninės karjeros procesą; siekti asmeninio ir profesinio augimo nuolat tobulinant savo žinias ir įgūdžius, įgalinančias teikti naujausias, naudingas, ir kultūriškai atitinkamas paslaugas vaikams, jaunimui, ir jų šeimoms.

Studijų programos siekinių, rezultatų ir studijų dalykų sąsajos

Studijų pakopos siekiniai

Numatomi studijų rezultatai

Studijų dalykai 

Žinios, jų taikymas: 

Gebės analizuoti ir taikyti socialinės teorijos žinias socialinio darbo praktikoje su vaikais ir jaunimu, įgyvendinti demokratijos principus ir metodus, užtikrinti vaikų ir jaunimo gerovę remiantis įrodymais grįsta praktika.

Lyginamoji Europos socialinė politika; Mokslinė tiriamoji praktika; Vaikų ir jaunimo karjeros valdymas; Socialinio darbo teoriniai modeliai; Profesinė raida ir supervizija socialiniame darbe; Magistro baigiamasis darbas

Gebės sistemiškai ir kritiškai analizuoti naujausias žinias apie vaikų ir jaunimo elgesį ir poreikius tarpkultūrinėje aplinkoje, įgyvendinant inovatyvias socialines paslaugas ir darant įtaką vaikų ir jaunimo socialinei politikai.

Socialinio darbo tyrimų metodologija; Jaunimo tarpkultūrinė komunikacija; Sociokultūrinis skirtingų jaunimo grupių įgalinimas; Vaikų ir jaunimo elgesio biopsichosocialiniai aspektai; Socialinis darbas su šeima; Magistro baigiamasis darbas

Gebėjimas atlikti tyrimus: 

Gebės  inicijuoti, organizuoti ir taikyti/įgyvendinti socialinius mokslinius metodus, duomenis ir rezultatus nacionalinėje ir tarptautinėje perspektyvoje tarpdisciplininiame kontekste.

Mokslinė tiriamoji praktika; Socialinio darbo tyrimų metodologija; Lyginamoji Europos socialinė politika

Gebės atlikti kiekybinius ir kokybinius tyrimus analizuojant socialinio darbo su vaikais ir jaunimu praktiką, socialinį fenomeną ir pokyčius, sukuriant socialinio darbo skirtinguose kultūriniuose kontekstuose žinias kaip pagrindą pagrindinėms profesinėms intervencijoms.

Jaunimo tarpkultūrinė komunikacija; Magistro baigiamasis darbas; Sociokultūrinis skirtingų jaunimo grupių įgalinimas; Socialinio darbo teoriniai modeliai

Specialieji gebėjimai: 

Gebės teikti vaikams ir jaunimui paslaugas kultūrinio supratimo ir kompetencijų kontekste ir plėtoti socialines ir kultūrines jaunuolių kompetencijos.

Tarpkultūrinė mediacija; Interaktyvūs metodai dirbant su vaikais ir jaunimu; Vaikų ir jaunimo karjeros valdymas; Sociokultūrinis skirtingų jaunimo grupių įgalinimas

Gebės sistemiškai įvertinti specialiuosius vaikų ir jaunimo poreikius, taikyti įgalinančius socialinio darbo intervencijos metodus, pasisakyti už išteklių ir sistemų reformas, kurios pagerintų teikiamas paslaugas vaikams ir jaunimui; skatinti bendradarbiavimą remiant, stiprinant ir teikiant veiksmingas paslaugas; aktyviai skatinti vyresnio amžiaus jaunuolius atkreipti dėmesį į jų poreikius.

Mokslinė tiriamoji praktika; Vaikų ir jaunimo elgesio biopsichosocialiniai aspektai; Socialinio darbo teoriniai modeliai; Socialinis darbas su šeima; Profesinė raida ir supervizija socialiniame darbe; Interaktyvūs metodai dirbant su vaikais ir jaunimu

Socialiniai gebėjimai: 

Gebės organizuoti, koordinuoti ir vertinti socialinės paramos vaikams ir jaunimui procesą bei rezultatus, naudotis apklausų ir konsultavimo įgūdžiais; inicijuoti projektus ir efektyviai komunikuoti tarpkultūriniu lygmeniu.

Lyginamoji Europos socialinė politika; Socialinio darbo tyrimų metodologija; Vaikų ir jaunimo karjeros valdymas; Profesinė raida ir supervizija socialiniame darbe; Socialinio darbo teoriniai modeliai; Interaktyvūs metodai dirbant su vaikais ir jaunimu

Gebės apdoroti informaciją, reikalingą efektyviam darbui su vaikais ir jaunimu, nustatyti ir įgyvendinti  procedūras ir gaires, reikalingas efektyviai socialinio darbo praktikai; dirbti komandoje, būti atsakingam tiek už asmeninio profesionalaus darbo kokybę, tiek už kitų darbuotojų, gerbiant kultūrinių požiūrių įvairumą ir vertybes.

Jaunimo tarpkultūrinė komunikacija; Tarpkultūrinė mediacija; Vaikų ir jaunimo elgesio biopsichosocialiniai aspektai; Socialinis darbas su šeima

Asmeniniai gebėjimai: 

Gebės plėtoti asmenines kompetencijas - pilietiškumo ir atsakomybės, pozityvaus mąstymo, socialinio teisingumo, tolerancijos skirtingoms jaunimo grupėms; siekti asmeninio ir profesinio augimo nuolat tobulinant savo žinias ir įgūdžius, kad galėtų teikti naujausias ir kultūriškai atitinkamas paslaugas vaikams, jaunimui, ir jų šeimoms.

 

Lyginamoji Europos socialinė politika; Socialinio darbo tyrimų metodologija; Vaikų ir jaunimo karjeros valdymas; Profesinė raida ir supervizija socialiniame darbe; Socialinio darbo teoriniai modeliai; Interaktyvūs metodai dirbant su vaikais ir jaunimu; Jaunimo tarpkultūrinė komunikacija; Vaikų ir jaunimo elgesio biopsichosocialiniai aspektai